Darželio programa

PROGRAMA – PROJEKTAS

sveikatos saugojimo ir socialinės kompetencijos plėtotei

2012-2015  m.

      

AUGU SU GAMTA

 

                             Parengė darbo grupė:

                                    Darbo grupės vadovas – direktorė  Ramunė Žižniauskienė

                                    Koordinatorius – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indra Škimelienė

Nariai: socialinis pedagogas Jurgita Vertelkienė, slaugytoja Nijolė Pimpienė, auklėtoja Regina Bagdonavičienė

                                     

 

 

Vilnius

2012

 

ĮVADAS

 

 

        Lopšelis-darželis „Eglutė“  įsikūręs jaukiame Vilniaus kampelyje, Žvėryno, – judėjimui ir sveikatai, pažinimui, tyrinėjimui ir meninei veiklai palankioje vietoje, su tyru oru, gražiai tvarkoma darželio teritorija,  kalvomis, apaugusiomis mišriu ir įvairiu mišku, – tačiau, nepaisant puikių aplinkos sąlygų mūsų auklėtinius puola nuolatinė sveikatos rykštė – kvėpavimo takų sistemos susirgimai, kurie dažniau negu kitus pasirenka emociškai nesaugius vaikus.   Rūpestis vaiko sveikata ir ekologinių nuostatų formavimusi padiktavo mums būtinybę dalyvauti šalies „Sveikatos žemenėlių“ asociacijos veikloje, – pasisemti patirties, mobilizuoti savo bendruomenės jėgas ir maksimaliai išnaudoti mums gyvenimo teikiamas galimybes.

Ugdymo turiniui planuoti, siekiant pabrėžti ugdymo nuoseklumą ir vientisumą, pasirinktas projekto metodas, prioritetą teikiant skirtingiems sveikatos saugojimo bei socialinės kompetencijų aspektams, kurie yra atausti pažinimo, kalbos ir komunikavimo, meno kompetencijų ataudais, kaip audinio metmenis numatant 6 pagrindines projekto dalis, išdėstytas kalendoriniu principu, atspindinčiu gamtos ir visuomenės gyvenimo tėkmę bei didele dalimi nuo to priklausančius specifinius vaikų poreikius. Minėtos projekto dalys – tai ir gairės darbui su tėvais bei su įstaigos personalu.

Pateikiamas rekomenduojamų temų, preliminariai numatomų uždavinių kiekvienai temai, siūlomų metodų bei priemonių sąrašas, platus darbo su tėvais bei pedagogais  formų bei temų pasirinkimas.

Programos pabaigoje pateikiamas laukiamas kompetencijos lygis metų pabaigoje pagal vaikų amžiaus grupes.

Pedagogas, planuojantis vaikų veiklą savaitei, turi galimybę laisvai rinktis programoje pasiūlytą ar kitą, tuometinius vaikų poreikius atitinkančią, gyvenimo padiktuotą temą, atsižvelgdamas į preliminarius, projekto temos uždavinius, ar numatydamas kitus, tačiau pernelyg nenutoldamas nuo tuo metu vykdomos projekto dalies prioritetinės krypties, derindamas grupinę ir individualią veiklą, parinkdamas, jo manymu, tinkamiausius ugdymo metodus bei priemones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI:

 

 

 

 

Sudaryti sąlygas vaikų gero psichologinio klimato grupėje sukūrimui, emocinio bei fizinio saugumo užtikrinimui; formuoti pozityvų, ekologišką vaiko santykį su socialine ir gamtine aplinka:

 • Lavinant vaiko fizines ir psichines galias, stiprinti pasitikėjimo savimi ir kitais pagrindus.
 • Sudaryti sąlygas vaiko esamų pozityvių emocinių ryšių su aplinkiniais stiprinimui ir naujų kūrimui.
 • Formuoti supratimą apie reikalavimus žmonių tarpusavio santykiams ir santykiams su aplinka.
 • Padėti vaikui pažinti ir įveikti savo fobijas.
 • Supažindinti su aplinkoje slypinčiais realiais pavojais, išsiaiškinant būdus kaip jų išvengti.
 • Padėti vaikui suprasti ir įvertinti žmogaus – neretai ir vaikų – aplinkai keliamą pavojų, ieškant būdų, kaip to išvengti ar atitaisyti padarytą žalą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTO DALYS

 

 

 

 • Rugsėjo – spalio mėn., gegužės mėn. paskutinę savaitę. Turėti draugą – reiškia juo būti. – Psichologiniam vaiko atsparumui gerinti, vaiko adaptacijai palengvinti sugrįžus po vasaros ir išlydint vasaros atostogų, nusiteikimui permainoms prieš išeinant į mokyklą ar pereinant į kitą grupę; savo išaugusių kūno galių pajautimui ir tyrinėjimui, taip atveriant kelią fiziniam tobulėjimui.
 • Spalio – lapkričio, gruodžio mėn. Šešėlių pasaka. – Psichologiniam vaiko atsparumui gerinti, kuriant atmosferą, padedančią intuityviai pajausti žmonių tarpusavio ryšį, emocinį ryšį su aplinka, ugdant ekologines nuostatas.
 • Gruodžio mėn.. Noriu žinoti…. Fiziniam vaiko saugumui užtikrinti, skatinant domėtis aplinkos reiškiniais, padedant įgyti žinių apie pavojus, slypinčius gamtoje ir būdus jiems išvengti.
 • Vasario mėn.. Mane vilioja kloniai ir kalneliai. Vaiko savęs kaip visuomenės nario, o jo artimiausios aplinkos kaip didesnių teritorinių vienetų dalies suvokimo formavimui ir pasididžiavimo Tėvyne ugdymui.
 • Kovobalandžio mėn.. Aš turiu dvi rankeles. Ekologiniam ugdymui ir darbiniam-doroviniam auklėjimui.
 • Gegužės mėn.. Švelnios mamytės rankos. Atverti daugiau galimybių vaikų psichologinio saugumo jausmui formuotis, intuityviai pajuntant šeimos narių tarpusavio ryšį, palaikymą, rūpestį dėl jų saugumo.
 • Birželio mėn.. Noriu būti didelis kaip tėtis. Padėti vaikams psichologiškai pasirengti būsimoms permainoms, susijusioms su išėjimu į pradinę mokyklą ar su grupės pasikeitimu. Ugdyti norą išmėginti, patirti naujus dalykus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTO TURINYS

 

 

Projekto dalis Tema

(pasirinktinai)

Temos uždaviniai Metodai

Priemonės

 

I.  Turėti draugą – reiškia juo būti. I

 

 

 

 

Sveiki, draugai!

O štai ir aš!

Draugų būry

 

1.   Vaiko psichinės savijautos gerinimas ir psichinės sveikatos stiprinimas ir vaikų emocinio  saugumo užtikrinimas.

2.   Vaiko adaptacijos, grįžus į darželį po vasaros atostogų ar atėjus į naują grupę, adaptacijos palengvinimas.

3.   Pagalba vaikams geriau pažinti vieniems kitus bei ugdytis empatijos pagrindus.

4.   Pagalba  vaikams pajuntant asmeninės ir bendros erdvės ribas, mandagaus, atidaus bendravimo privalumus ir atsakomybę už savo elgesį.

 

Judrūs žaidimai. Žaidimai empatijai. Kamuoliai, lazdos,

Skarelės akims užrišti ir pan.

Pasidalinimas vasaros įspūdžiais ir prisiminimais.

Pasivaikščiojimai po vaikams pažįstamas darželio patalpas, po žinomas vietoves gamtoje. Turistinis inventorius

Kolektyvinė meninė kūryba lauke ir grupėje.

Dideli popieriaus lapai, spalvota kreida, gamtinė ir kt. medžiaga koliažams.

 

 

Aš gatvėje

 

 

1.   Realioje aplinkoje ir pratybų darželyje metu supažindinti vaikus su kelio ženklais, skirtais pėstiesiems ir pagrindinėmis elgesio gatvėje taisyklėmis.

2.   Padėti vaikams ugdytis atsakomybės jausmą  už savo saugumą gatvėje.

 

 

 

 

 

Didaktiniai žaidimai. Stalo žaidimai.

Kūrybiniai žaidimai darželio teritorijoje. Ekskursijos po Žvėryną.

Meninė veikla lauke ir grupėje.

Pratybų knygelės.

Kelio ženklų rinkiniai. Būtini atributai kūrybiniams žaidimams.

Kaladėlės. Buitinės atliekos ir gamtinė medžiaga konstravimui.

Dideli kartono lakštai, liniuotės, trafaretai  kelio ženklams, maketams gaminti. Piešimo reikmenys ir pan.

 

Ką aš galiu?

 

1.   Stiprinti vaiko fizinę sveikatą.

2.   Sudaryti vaikams sąlygas tyrinėti ir geriau pažinti savo kūno galimybes, atliekant fizinius pratimus, ištvermės reikalaujančią veiklą.

3.   Padėti vaikams formuotis teigiamą nuostatą kūno kultūrai, jausti malonumą, patiriant fizinį krūvį, jaučiant stiprėjančias organizmo galias.

4.   Padėti vaikams suprasti ir įvertinti higienos įpročių reikšmę savo pačių sveikatai, pagelbėti formuotis atsakomybės už savo sveikatą jausmą.

 

 

Sportiniai žaidimai vikrumui, lankstumui, greičiui,

Rankos miklumui ir akies taiklumui salėje ir lauke: gamtoje ir aikštelėje.

1-2 val. trukmės turistiniai žygiai po Dvarčionių apylinkes pėsčiomis.

Didaktiniai žaidimai

Literatūra ir

pokalbiai apie švarą.

Sportinis inventorius estafetėms.

Žygių inventorius.

 

Asmens higienos reikmenys

 

Miškas ir sportas

Kaip smagu miške

Miškas ir aš

 

 

1.   Sudaryti sąlygas vaikų geroms emocijoms ir aktyviai sportinei veiklai gamtoje ir padėti pamatus aktyvaus poilsio gamtoje poreikio atsiradimui.

2.   Formuoti vaikų ekologiško elgesio gamtoje nuostatas

 

Sporto šventė gamtoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ką gali Kibirkštėlė?

 

 

 

 

 

1.   Pasitelkus tautosaką, realių įvykių kroniką, sudaryti sąlygas vaikams susipažinti su ugnies teikiama nauda ir keliamu pavojumi bei daroma žala

2.   Suteikti žinių apie elgesį su ugnimi ir pavojaus metu

3.   Supažindinant su gamtos reiškiniais, padėti vaikams formuotis atsakomybės už savo elgesį jausmą.

 

 

Stebėjimai.

Pasakojimai.

Pasakos.

Matytų siužetų aptarimai.

Didaktiniai žaidimai.

Tyrinėjimai.

Kūrybiniai žaidimai.

Literatūros kūriniai.

 

Kūrybinis žaidimas „Gaisrininkai“.

 

II. Šešėlių pasaka

 

 

Tamsa – šviesa

Kas gyvena po lova?

Palėpės paslaptys

Linksmoji tamsa

 

1.   Sudaryti vaikams galimybę pasidalinti savo baimėmis ir su draugų pagalba bei tobulinant įvairius vaiko sensorinius gebėjimus, stengtis įveikti tamsos baimę.

2.   Sudominti vaikus su paslaptingu tamsoje vykstančiu   gyvenimu, padėti atskleisti kai kurias aplinkos reiškinių paslaptis.

3.   Padėti ugdytis vaikui smalsumą, įsitikinus, kad baimę kelia tai, kas nepažįstama.

 

Pokalbiai.

Pasakojimai apie naktį aktyvius gyvūnus. Gyvūnų enciklopedijos

Eksperimentavimas.

Liaudies pasakos, literatūros kūriniai, žaidimai.

Meninė veikla.

Šešėlių teatras. Tradiciniai žaidimai užrištomis akimis.

 

 

Aplankyk mane sapne

Atminties šviesa

Tu toli, bet Tu šalia

Mes gyvi, kol mus atsimenate

 

1.   Skatinti vaikus dalintis išgyvenimais, empatiškai priimti kito pasakojimą, jausmus.

2.   Padėti vaikui intuityviai pajusti šeimos narių ryšį ir vertinti jį.

3.   Supažindinti su kai kuriais liaudies papročiais, susijusiais su pagarba jau išėjusiems šeimos nariams.

 

 

Pokalbiai. Literatūros kūriniai, tautosaka , liaudies pasakos, dainos apie mirusiuosius, gyvųjų globėjus.

Meninė kūryba

Vėlinių rytas grupėse. Šeimos nuotraukų albumai.

 

 

III.

Noriu žinoti…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandens stebuklai

Žmogus ir vanduo

Nebijau, bet esu atsargus

 

 

 

 

 

 

1.   Suteikti žinių apie vandens teikiamą reikšmę ir naudą gyvybei, atkreipti dėmesį į ekologiško elgesio su vandeniu būtinumą.

2.   Skatinti domėjimąsi gamtos reiškiniais, suteikiant žinių apie vandens savybes ir būsenas.

3.   Atkreipti dėmesį į vandenyje slypintį pavojų, mokyti atsargumo vandenyje ir ant ledo.

 

Pokalbiai.

Iškyla į gamtą.

Žaidimai.

Meninė veikla.

Tiriamoji veikla.

Iškyla prie užšalusio vandens telkinio – karjero ir neužšąlančio – šaltinio.

Eksperimentai su vandeniu jo savybėms pažinti.

 

Tu, žvaigždute, sidabrine

 

 

 

1.   Sudominti vaikus dangaus erdve ir dangaus kūnais.

2.   Suteikti žinių apie kai kuriuos dangaus šviesulius ir jų reikšmę žmogui ir gamtai.

3.   Skiepyti vaikams saugumo jausmą ir pasitikėjimą savo jėgomis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasakojimas.

Žaidimas.

Meninė veikla –individuali ir kolektyvinė.

Stebėjimas po atviru vakariniu dangum ir pro langą.

Lietuvių liaudies mitologija.

Vaikiškos enciklopedijos.

Optinės stebėjimo priemonės.

Meninei veiklai: skaidri  plėvelė, įvairiaspalvė folija,

tamsių spalvų popierius ir kartonas,

tempera su metalo dulkėmis

metalinio blizgesio rašikliai ir flomasteriai.

Bendruomenės narių darbų paroda:

„Piešiu žvaigždėtą dangų…”

 

 

IV

Mane vilioja kloniai ir kalneliai

 

 

Po Vilniaus kalnelius

 

 

 

 

 

 

 

1.   Suteikti vaikams daugiau galimybių pažinti Žvėryno apylinkes įvairias metų laikais, padėti suvokti jas kaip Vilniaus miesto dalį.

2.   Ugdyti pasididžiavimą savo  gimtine, miestu ir gyvenamosiomis apylinkėmis.

3.   Padėti intuityviai pajusti Tėvynės reikšmę, Valstybės sąvokos prasmę.

 

 

 

 

Ekskursija. Stebėjimas. Pažintis su valstybės simboliais.

Meninė veikla.

Tautosaka: padavimai apie Vilniaus įkūrimą, karinės-istorinės liaudies dainos ir romansai

Pasakojimas.

Žemėlapiai – Žvėryno ir Vilniaus.

Bendras tėvų ir vaikų projektas: Gedimino pilies maketo gamyba konstruojant, lipdant, piešiant.

Šventė „Gedimino pily trispalvę iškelsiu“

 

V.

Aš turiu dvi rankeles

 

 

 

 

Pavasario džiaugsmai ir rūpesčiai

 

1.   Sužadinti pozityvius jausmus gamtai.

2.   Sudominti pokyčiais, vykstančiais pavasarį gamtoje.

3.   Padėti intuityviai pajusti žmogaus ir gamtos ryšį, gamtos reikšmę žmogui.

4.   Padėti vaikui formuotis ekologines nuostatas.

5.   Padėti vaikui formuotis  aktyvaus poilsio gamtoje nuostatą.

 

 

 

 

 

Ekskursija į mišką.

Ilgalaikiai stebėjimai gamtoje ir grupės gyvajame kampelyje.

Darbinė veikla gamtoje ir grupės gyvajame kampelyje. Darbo lauke ir grupės gyvajame kampelyje inventorius, sėklos, sodinukai. Pokalbiai. Literatūra. Liaudies ir literatūrinės pasakos apie tuo metu pradedančius sprogti medžius ir kitus augalus Meninė veikla.

Bendruomenės renginys Žemės diena

 

Pabusk, Žemele!

Bėgu bėgu takeliu aš per žemę šią!

1.   Padėti gamtai ir sau pabusti po žiemos miego.

2.   Padėti intuityviai pajusti žmogaus ir gamtos ryšį, gamtos reikšmę žmogui.

3.   Padėti vaikui formuotis ekologines nuostatas.

4.   Ugdyti vaiko atsakomybę už gamtą, rodyti ekologiško elgesio pavyzdį rajono bendruomenei.

5.   Aktyvaus poilsio su sporto elementais ir darbo gamtoje nuostatoms įtvirtinti.

 

 

 

Darbinė veikla gamtoje.

Bendruomenės akcija “Švaros savaitė ” darželio teritorijoje ir greta esančiame miškelyje.. Darbo lauke ir grupės gyvajame kampelyje inventorius.

 

 

 

Sporto šventė „Bėgu bėgu takeliu aš per žemę šią!”

Meninė veikla.

 

 

VI.

Švelnios mamytės rankos

 

Ant mamytės kelių

Šiltos tėčio rankos

 

 

1.   Sudaryti sąlygas vaikams intuityviai pajusti šeimos  narių tarpusavio meilę.

2.   Atverti daugiau galimybių vaikų psichologinio saugumo jausmui formuotis.

 

 

 

Didaktiniai žaidimai, stalo žaidimai,

Kūrybiniai žaidimai darželio teritorijoje. Ekskursijos po apylinkes.

meninė veikla lauke ir grupėje

Šeimos šventė

 

VII.  Noriu būti didelis kaip tėtis

 

 

Lik sveikas, darželi / grupe!

Mūsų dienos kaip šventė

Nebijok išmėginti

 

 1. Padėti vaikams psichologiškai pasirengti būsimoms permainoms, susijusioms su išėjimu į pradinę mokyklą ar su grupės pakeitimu.

 

 1. Ugdyti norą išmėginti naujus dalykus.

 

 

 

 

 

Ekskursijos į Genio pradinę mokyklą, pokalbiai su mokytoja.

Ankstyvojo ir vyresniojo amžiaus vaikų pasivaikščiojimas po grupes, į kurias jie pereis rudenį, pažintis su būsimomis jų auklėtojomis.

Pokalbiai, auklėtojų ir buvusių auklėtinių pasakojimai apie mokyklą, bandymus padaryti, ką nors netikėto ir t.t.

Meninė veikla.

Priešmokyklinės grupės vaikų Išleistuvės

 

Zebras ir trys spalvos

 

1.   Realioje aplinkoje ir pratybų darželyje metu supažindinti vaikus su kelio ženklais, skirtais pėstiesiems ir pagrindinėmis elgesio gatvėje taisyklėmis;

2.   Padėti vaikams ugdytis atsakomybės jausmą  už savo saugumą gatvėje.

 

 

 

 

 

 

 

Didaktiniai žaidimai, stalo žaidimai,

Kūrybiniai žaidimai darželio teritorijoje, ekskursijos ,

meninė veikla lauke ir grupėje

Pratybų knygelės;

Kelio ženklų rinkiniai; būtini atributai kūrybiniams žaidimams;

Kaladėlės; buitinės atliekos ir gamtinė medžiaga konstravimui;

Dideli kartono lakštai, liniuotės, trafaretai kelio ženklams, maketams gaminti;

Piešimo reikmenys ir pan.

Bendruomenės šventė su saugaus eismo užduotimis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARBAS SU TĖVAIS

 

   Siekiant puoselėti ir gilinti tėvų ir darželio darbuotojų partnerystės ryšius ir skatinti tėvus savo vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, įgytus darželyje, pritaikyti ir namuose, darbas su tėvais vykdomas  pasitelkiant įvairias darbo formas: bendravimą žodžiu (individualūs ir grupiniai pokalbiai, konsultacijos ir pan.), raštu (informaciniai lankstinukai, straipsniai, laiškai, žinutės ir pan.), pasirengimą darželio renginiams ir šventėms ir dalyvavimą jose ir pan.. Seminarų, aktualiomis sveikai gyvensenai temomis, lankymas.

 • Pranešimai,
 • Darželio darbuotojų ir tėvų pokalbiai apie sveiką gyvenseną bei mitybą.
 • Informacinis lankstinukai,
 • Albumai , laiškai tėvams,
 • Individualūs pokalbiai,
 • Tėvų – medikų ar tiesiog propaguojančių sveiką gyvenseną – patirties skleidimas įstaigoje,
 • Atviros veiklos tėvams,
 • Tėvelių talka, tvarkant darželio teritoriją,
 • Bendruomenės renginiai:
  • Bendri renginiai su tėveliais,
  • Sportinės pramogos,
  • Išvykos, ekskursijos,

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARBAS SU PEDAGOGAIS

 

 

 

 

 • Seminarų, aktualiomis sveikai gyvensenai temomis, lankymas.
 • Seminaruose įgytų žinių ir patirties sklaida darželio pedagogų tarpe.
 • Išvykos į kitas ikimokyklines įstaigas – asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nares.
 • Įgytų žinių ir patirties sklaida mūsų įstaigoje.
 • Savos pedagoginės patirties sklaida kitose ugdymo įstaigose.
 • Tėvų – medikų ar tiesiog propaguojančių sveiką gyvenseną – patirties perėmimas.
 • Pranešimai, informaciniai biuleteniai pedagogams apie sveikos ir racionalios mitybos paslaptis, maisto ruošimą ir kt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAUKIAMAS VAIKŲ KOMPETENCIJOS LYGIS

 

 

SVEIKATOS KOMPETENCIJA

 

Ankstyvasis amžius

 

 • Žino ir pasako savo vardą ir, pašauktas vardu, atsiliepia, pirštukais parodo metukus;
 • nuotraukoje atpažįsta ir parodo save, mamą, tėtį, brolį, sesę ir kt.
 • geba atlikti kai kuriuos savitarnos veiksmus: nusirengti, apsirengti ir t. t.;
 • skiria savo asmeninius daiktus, žaislus nuo kitų, žino jų vietą, juos tvarko;
 • suvokia ir įvardija savo fiziologinius poreikius;
 • stengiasi tvarkingai valgyti, naudotis stalo įrankiais;
 • nori išmėginti „aš galiu“ ribas;
 • laisvai ir drąsiai juda erdvėje: eina, bėga įvairiomis kryptimis, pagal signalą, įvairiais būdais: rateliu, traukinuku ir pan.;
 • ropoja, šliaužia, užlipa, nulipa pristatydami koją;
 • stumia, traukia, meta, sugauna;
 • spiria, nusileidžia čiuožyne, supasi sūpuoklėmis, važiuoja triratuku, rodo pastangas šokinėti, pašokti;
 • žaidžia nesudėtingus judriuosius žaidimus, rodo pastangas laikytis taisyklių, patiria džiugių emocijų judėdami.

 

Darželio grupės

 

3-4  metai

 

socialinė patirtis, psichologinis saugumas

 • tiki, kad pažįstami žmonės geranoriški ir jiems reikia atsakyti tuo pačiu, bet žino, kad su svetimais žmonėmis reikia elgtis atsargiai;
 • žino, kaip išvengti bėdų ir nelaimių, vengia savo negerų poelgių, turi kai kurių savikontrolės įgūdžių, sugeba būti šalia vienas kito;
 • žino, kaip elgtis gatvėje;
 • mokosi pasitikėti savo jėgomis, jausmais.

kūno galios, fizinis saugumas

 • derina rankų judesius, tiesiant aukštyn, žemyn, į šalis, už nugaros, mojuojant, sukant rankas ir t. t.;
 • atlieka manipuliacinius judesius: ridenant, metant kamuolį pirmyn, į žemę, ridenant pro vartus ir t. t.;
 • koordinuoja kojų judesius: einant, bėgant keičiant tempą, kryptį; einat ar bėgant apsunkintomis sąlygomis: rąstu, pakelta lenta, suoliuku, atliekant nesudėtingus rankų judesius, įveikiant kliūtis;
 • atlieka kojų judesius stovint vietoje, sėdint, gulint;
 • šliaužia, lenda (pro virvutę, lanką, ropoti lenta, gimnastikos suoliuku ir t. t.);
 • laipioja (per kliūtis, aukštyn, žemyn pristatomu žingsniu, į medį, per sniego rutulius);
 • šokinėja (šuoliukai, ant pirštų galiukų, nuo paaukštinimo, nuo rąsto, per kalades, ratus lauke,);
 • mokosi tradicinių, sportinių žaidimų;
 • domisi, supranta, kaip juda kūnas (greitis, jėga, kryptis, susiradus savo erdvę, kad neliestų kiti, bendroje erdvėje, nesusiduriant su kitais), kuri kūno dalis juda (rankų siūbavimas, sukimas, pasilenkimai ir t. t.);
 • juda pagal muzikos ritmą.

 

 

 

4-5  metai

 

socialinė patirtis, psichologinis saugumas

 • žino ne tik savo vardą ir pavardę, bet ir namų adresą, kaip reikia saugiai elgtis gatvėje, pažįsta perėjos ženklą, žino šviesoforo signalų reikšmes. Žino, į ką, reikalui esant, kreiptis pagalbos;
 • vis labiau pasitiki savo jėgomis;
 • palankiai nusiteikęs pažįstamų žmonių atžvilgiu ir to tikisi iš kitų, bet yra atsargus su nepažįstamais žmonėmis;
 • pratinasi valdyti savo emocijas, atsipalaiduoti, nusiraminti;
 • suvokia, kad žmonės skiriasi ne tik kūno išvaizda, bet ir gabumais.

kūno galios, fizinis saugumas

 • Pratinasi laikytis mitybos kultūros ir asmeninės higienos įpročių;
 • Žino kelis sveiko maisto produktus ir kelis, kurių vartojimą reikėtų riboti, atpažįsta svarbiausias nuodingų ir kelias vaistinių augalų rūšis, augančias artimiausioje aplinkoje;
 • Tiki grūdinimosi privalumais, nauda;
 • sugeba išvengti sužalojimų ir traumų bei žino, kaip elgtis (saugiai) su įvairiais prietaisais, darbo įrankiais ir įvairiose situacijose (gaisrai, aštrūs daiktai, vandens telkiniai);
 • žaisdamas, veikdamas tyrinėja, kaip juda kūnas, patiria judėjimo džiaugsmą, jėgą;
 • judėdamas erdvėje, derina ir varijuoja judesius, stengiasi išvengti kliūčių, geba keisti judėjimo kryptį ir greitį, reaguoti į signalą;
 • stengiasi derinti ir varijuoti rankų judesius, atlikdamas manipuliacinius veiksmus su sporto įrankiais ar be jų;
 • geba išlaikyti pusiausvyrą;
 • įvairiais būdais persikelia erdvėje: ropoja keturpėsčia, šliaužia per suolelį pilvu, pralenda pro įvairaus aukščio kliūtis, pralenda šonu, laipioja pristatomu žingsniu, šokinėja;
 • atlieka judesius, reikalaujančius viso kūno koordinacijos, nekeičiant padėties: pasisuka kairėn, dešinėn, įvairiai laikydamas kojas, rankas ir pan.;
 • mokosi saugiai naudotis darbo ir meninės veiklos įrankiais, su pedagogo pagalba pasiruošti ir susitvarkyto darbo vietą;
 • bando savo pojūčius, nuotaikas išreikšti judesiu, plastine improvizacija.

 

5-6 metai

 

socialinė patirtis, psichologinis saugumas

 • jaučia, jog palankus elgesys su kitais žmonėmis padeda susibičiuliauti, ekologiškai nusiteikęs gamtos atžvilgiu;
 • suvokia savo ir kitų saugumą, saugoja šalia esantį, valdo staigaus pykčio ir agresijos apraiškas, jaučia kito nuotaikas, pratinasi vadovauti;
 • susitaria dėl bendrų žaidimų, jų taisyklių;
 • geba gėrėtis kitų mintimis, darbais, meno kūriniais; pažinti, žinoti savo artimuosius, mokėti jų vardus ir pavardes;
 • pratinasi atsakyti už savo veiksmus ir jaučia atsakomybę už savo sveikatą;
 • pasitiki savimi, jaučiasi vertingas;
 • geranoriškai nusiteikęs aplinkos ir aplinkinių atžvilgiu, žino, kaip išvengti bėdų, nelaimių, į ką kreiptis, nelaimei atsitikus;
 • pažįsta šviesoforą ir žino, kaip elgtis gatvėje, turi tam tikrų saugaus elgesio gatvėje įgūdžių.

kūno galios, fizinis saugumas

 • Laikosi elementariausių mitybos kultūros ir asmeninės higienos įpročių, stengiasi išlaikyti taisyklingą laikyseną;
 • žino kelis sveiko maisto produktus ir kelis, kurių vartojimą reikėtų riboti, atpažįsta svarbiausias nuodingų ir kelias vaistinių augalų rūšis, augančias artimiausioje aplinkoje;
 • atlieka judesius visa jėga, su įvairiais įrankiais (lankais, lazdomis, kamuoliais, juostelėmis, virvelėmis, skarelėmis, smėlio maišeliais) atlieka pratimus tiesiomis kojomis, judesius koordinuoja;
 • geba eiti ir bėgti įvairiais būdais: lėtai ir greitai (iš visų jėgų), greitai, gyvatėle, kryžminiu žingsniu, pritūpus, eiti virve, eiti pagal kryptį, sustoti nurodytoje vietoje (prie medžio, krūmo);
 • šliaužia suoliuku, į priekį, atgal;
 • ropoja grindimis, nuožulnia lenta aukštyn ir žemyn;
 • pralenda po virve pirmyn, atgal, pritūpęs;
 • meta į taikinį, tinklą, judėdamas į priekį, viena ir abiem rankomis, muša kamuolį vietoje, meta kamuolį iš įvairių padėčių;
 • ridena lanką, rąstą, kelmą, atlieka judesius visa jėga, iš įvairių kūno padėčių;
 • laipioja gimnastikos sienele pakaitiniu žingsniu, perlipa per lazdą, virvę, suoliuką, rąstą;
 • atlieka įvairius šuoliukus (įvairiu tempu, ant vienos ir abiejų kojų, per kliūtį, į aukštį, nušokant į nurodytą vietą, įsibėgėjus, pašokant abiem kojomis ir apsisukant apie save. Šokinėja pirmyn, atgal, gimnastikos suoliuku ir pan.;
 • moka saugiai naudotis darbo įrankiais ir dailės priemonėmis, savarankiškai pasiruošia ir susitvarko darbo vietą;
 • geba reikšti savo mintis judesiu, mimika, pavaizduoti įvairius personažus, gyvūnus ir kt..