Nuostatai

Biudžetinės įstaigos

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ NUOSTATAI

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Biudžetinės įstaigos Vilniaus lopšelio-darželio “Eglutė” nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Vilniaus lopšelio-darželio “Eglutė” (toliau – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokyklos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Mokyklos oficialusis pavadinimas – Vilniaus lopšelis-darželis “Eglutė”. Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas – 190019994 . Mokyklos veiklos koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas.
 3. Mokyklos istorija: 1968-04-12 Vilniaus miesto liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto sprendimu Nr.208 įsteigtas savaitinis sanatorinis lopšelis-darželis Nr. 86. 1996-05-29 Vilniaus miesto tarybos pirmininko sprendimu lopšeliui – darželiui Nr. 86 suteiktas “Eglutė” pavadinimas.
 4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 5. Mokyklos priklausomybė – savivaldybės įstaiga.
 6. Mokyklos savininkė – Vilniaus miesto savivaldybė.
 7. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, kodas 188710061; Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, kuri:

7.1. tvirtina biudžetinės įstaigos nuostatus;

7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia biudžetinės įstaigos vadovą;

7.3. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo;

7.4. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo ar likvidavimo;

7.5. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

7.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidavimo komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

7.7. sprendžia kitus įstatymuose ir Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 1. Mokyklos adresas – Miglos g. 3 , LT- 08101 Vilnius.
 2. Mokyklos grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla.
 3. Mokyklos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla.
 4. Mokyklos pagrindinė paskirtis – ikimokyklinė ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis.
 5. Mokymo kalba – lietuvių.
 6. Ugdymo forma – savaitinė, dieninė.
 7. Mokykla yra viešas(is) juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

 1. MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI,

FUNKCIJOS

 1. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.
 2. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

16.1. ikimokyklinis ugdymas, kodas  85.10.10;

16.2. priešmokyklinis ugdymas 85.10.20;

 1. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

17.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

17.2. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

 1. Mokyklos veiklos tikslas – padėti vaikui tenkinti jo prigimtinius, kultūrinius, etninius, pažintinius poreikius. Plėtoti dvasines, intelektines ir fizines vaiko galias, lemiančias asmenybės vystimosi ir socializacijos sėkmę. Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir puoselėti individualybę. Ugdyti savo gebėjimais pasitikintį, stiprią motyvaciją turintį vaiką, sudarant prielaidas sėkmingam tolimesniam mokymuisi mokykloje.
 2. Mokyklos veiklos uždaviniai:

21.1. teikti vaikams  kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą;

21.2. tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

21.3. telkti vaikus ir suaugusiuosius bendruomenės veiklai, atlikti sociokultūrinio centro funkcijas;

21.4. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo, mokymo (-si) aplinką.

 1. Įgyvendindama pavestus uždavinius, Mokykla:

22.1. vadovaujasi Švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta ikimokyklinio ugdymo programa ir priešmokyklinio ugdymo programa. Atsižvelgdama į Mokyklos bendruomenės reikmes, taip pat į vaikų, mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

22.2. rengia ikimokyklinio ugdymo  programą;

22.3. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

22.5. sudaro palankias sąlygas perimti lietuvių tautos kultūros pagrindus, papročius ir tradicijas;

22.6. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo vaikų sveikatos priežiūrą;

22.7. įvertina vaikų specialiuosius ugdimosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

22.8. teikia papildomas mokamas paslaugas (papildomą ugdymą, ekskursijas ir kita) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

22.9. sudaro sąlygas darbuotojams  tobulinti kvalifikaciją;

22.10. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

22.11. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

22.12. organizuoja vaikų maitinimą;

22.13. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. MOKYKLOS TEISĖS

 1. Mokykla, įgyvendindama jai pavestą tikslą ir iškeltus uždavinius, vykdydama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

24.2. parinkti ugdymo metodus ir ugdymo veiklos būdus;

24.3. kurti naujus ugdymo  modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;

24.4. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

24.5. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

24.6. stoti ir jungtis į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

24.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000 Nr. 61-1818) nustatyta tvarka;

24.8. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

 1. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

18 Mokyklos struktūra:

18.1 lopšelis – 1-3 metų vaikams;

18.2 darželis – 3-5/6 metų vaikams;

18.3 priešmokyklinio ugdymo grupės (-ės) 5-7 metų vaikams;

18.4 Komplektuojamos atskiros vaikų grupės sergantiems tuberkulioze, kontaktuojantiems su sergančiais tuberkulioze, obstrukciniais bronchitais ir bronchine astma.

 1. Mokyklai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Direktorius:

27.1. suderinęs su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina Mokyklos struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

27.3. tvirtina auklėtojų  ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

27.4. priima vaikus  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

27.5. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

27.6. suderinęs su Mokyklos  taryba, tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles;

27.7. sudaro vaikams  ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su ugdimuisi ir darbu susijusiais aspektais;

27.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų;

27.10. sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;

27.11. Mokyklos vardu sudaro sutartis Mokyklos funkcijoms vykdyti;

27.12. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

27.13. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

27.14. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją,   pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

27.15. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

27.16. bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, aukštosiomis mokyklomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

27.17. atstovauja darželiui-mokyklai kitose institucijose;

27.18. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamos statistinės ataskaitos ir ataskaitų rinkiniai būtų teisingi;

27.19. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

27.20. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti direktoriaus pavaduotojams;

27.21. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 1. Mokyklos direktorius atsako už tai, kad Mokykloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, atsako už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus.
 2. Mokykloje mokytojų metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokytojų metodinės grupės ir metodinė taryba.
 3. Metodinės grupės nariai yra auklėtojai. Metodinė grupė planuoja ugdymo turinį: aptaria vaikų, ugdimosi poreikius ir susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių ugdomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos; parenka ugdymo priemones, aptaria jų naudojimą; įvertina ugdymo procese mokinių sukauptą patyrimą; konsultuojasi tarpusavyje ir su švietimo pagalbos specialistais dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo grupėse, pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikos; aptaria mokinių elgesį; dalijasi gerąja patirtimi; aptaria kvalifikacijos kėlimo poreikius, juos derina su Mokyklos veiklos tikslais; keičiasi informacija ir bendradarbiauja, teikia siūlymus metodinei tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinės grupės veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 4. Metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių vadovai. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, inicijuoja pedagogikos naujovių diegimą Mokykloje, bendradarbiavimą tarp metodinių grupių, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis, prireikus vertina auklėtojų metodinius darbus ir praktinę veiklą, nustato auklėtojų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, teikia siūlymus metodinėms grupėms dėl veiklos tobulinimo, Mokyklos direktoriui – dėl turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas vadovas. Jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 5. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

 

 1. MOKYKLOS SAVIVALDA
 1. Mokyklos taryba yra aukščiausioji Mokyklos savivaldos institucija. Mokyklos taryba telkia Mokyklos ugdytinių, pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems įstaigos interesams.
 2. Mokyklos taryba sudaroma iš Mokykloje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų. Mokyklos tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato Mokyklos direktorius.
 3. Mokyklos tarybą lygiomis dalimis (3+3) tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja grupių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų pirmininkų susirinkimas, pedagogus – mokytojų taryba.
 4. Mokyklos tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Mokyklos direktorius tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
 5. Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas slaptu balsavimu Mokyklos tarybos posėdyje.
 6. Mokyklos taryba:

38.1. teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

38.2. numato Mokyklos veiklos uždavinius ir perspektyvas,  pritaria Mokyklos nuostatams , vidaus darbo tvarkai, vaikų ugdymo organizavimo tvarkai;

38.3. teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;

38.4. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;

38.5. išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia Mokyklos direktoriui siūlymų dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;

38.6. turi teisę gauti visą informaciją apie Mokyklos veiklą;

38.7. gali sustabdyti kitų Mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;

38.8. teikia siūlymus Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

38.9. svarsto Metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;

38.10. teikia siūlymų dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių ugdytinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

38.11. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;

 1. Mokyklos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.
 2. Mokyklos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.
 3. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Mokykloje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
 4. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius.
 5. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokyklos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.
 6. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais.
 7. Mokyklos vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdimosi poreikių, atlikti ugdytinio specialiųjų ugdimosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
 8. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

 1. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA

 

 1. Darbuotojai į darbą Mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Mokyklos darbuotojams už darbą mokoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui ir mokytojai atestuojami ir kvalifikaciją kelia švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

 

VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR

FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

 

 1. Mokykla patikėjimo teise perduotą Vilniaus miesto savivaldybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
 2. Mokyklos lėšas sudaro:

51.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Vilniaus miesto savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

51.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

51.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

51.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

 1. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Mokyklos tarybai pasiūlius, jei yra sutaupytų Mokyklos fondo lėšų, darbuotojams gali būti mokami priedai prie atlyginimų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Mokyklos finansines operacijas vykdo Biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“.
VIII. VIEŠŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

 

 

 1. Pranešimai, kuriuos pagal šiuos Nuostatus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus reikia paskelbti viešai, skelbiami Mokyklos interneto svetainėje, prireikus teisės aktų nustatyta tvarka įstaigos savininko teises įgyvendinančios institucijos interneto svetainėje.
 2. Pranešimai apie Mokyklos likvidavimą, reorganizavimą bei kitais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir kituose įstatymuose numatytais atvejais įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami viešai spaudoje (dienraštyje „Vilniaus diena“) ir/arba pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai ir/arba registruotu laišku. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas.

 

 

 1.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

 1. Mokyklos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus aprobuoja Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos savininko teises įgyvendinanti institucija.
 2. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi Mokyklos savininko teises įgyvendinančios institucijos, Mokyklos direktoriaus ar Mokyklos tarybos iniciatyva.
 3. Mokykla registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

 

__________________________