Sveikatingumo veiklos planas

SVEIKATOS  STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS

VEIKLOS PLANAS 

2014 – 2017 MOKSLO METAMS

 

                              Parengė:

                                                                   Bendrosios praktikos slaugytoja

                                          Nijolė Pimpienė

                                Direktorė

                                                     Ramunė Žižniauskienė

ĮVADAS

 

 

Reformuojant visuomenės sveikatos priežiūrą turi būti pakeistas visuomenės požiūris į sveikatą. Gera vaiko sveikata ir savijauta yra vienos svarbiausių jo normalaus vystymosi bei ugdymosi prielaidų.

SVEIKATA – KAIP VISAPUSIŠKA FIZINĖ, DVASINĖ IR SOCIALINĖ GEROVĖ, YRA VISUOMENINĖ IR EKONOMINĖ VERTYBĖ, TAIGI IR TAUTOS KULTŪROS DALIS.

 

SVEIKATA – MŪSŲ UGDYMO ĮSTAIGOS VERTYBIŲ SISTEMOJE IŠKELTA KAIP PRIORITETINĖ SRITIS, todėl nuo šių metų esame Respublikinės “SVEIKATOS ŽELMENĖLIAI” asociacijos nariais.

Vienas iš pagrindinių siekių – bendruomenėje ugdyti su jos sveikatos išsaugojimu ir stiprinimu susijusias vertybines orientacijas, diegti tinkamą požiūrį į savo ir kitų sveikatą, telkti tam darbui visą bendruomenę: pedagogus, vaikus, tėvus (globėjus), kitą personalą.

Lopšelio – darželio bendruomenė puoselėja sveikos gyvensenos idėjas dirbdama pagal sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo programą “AUGU SU GAMTA”, kurios

TIKSLAI:

 • diegti holistinį (visuminį) sveikatos stiprinimą, t.y. fizinę, dvasinę, protinę, emocinę ir socialinę gerovę suprasti kaip itin svarbią asmeniui, šeimai, bendruomenei ir visai visuomenei;
 • teikti žinių ir įgūdžių, padedančių ugdyti, stiprinti, gerinti savo ir kitų sveikatą.

 

Sveikatos ugdymo programa parengta šiais aspektais:

 1. Formalioji sveikatos ugdymo programa.

Ją sudaro atitinkamos žinios, įgūdžiai, vertybės, nuostatos, taip pat sveikatos ir sveikos

gyvensenos, ligų prevencijos, pirmosios medicinos pagalbos, kurios išmoksta pedagogės per

 1. Neformalioji sveikatos ugdymo programa arba darželio etosas ( arba neplanuotoji)

Tai savitarpio santykiai darželyje, fizinė darželio aplinka, palankios ugdymo(-si) sąlygos ir daug kitų darželio gyvenimo aspektų bei normų, reglamentuojančių bendruomenės elgesį.

 1. Ugdymo metodų kaita.
 2. Darželio bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais (globėjais), visuomene.

 

Kad sėkmingai būtų įgyvendinama mūsų ugdymo įstaigoje sveikatos ir saugios gyvensenos

ugdymo programa “AUGU SU GAMTAkiekvienais metais yra sudaromas įstaigos SVEIKATOS UGDYMO(-SI ) IR PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS, kuris yra sudedamoji darželio metinės veiklos programos dalis.

Planas parengtas atsižvelgiant į darželio vartotojų poreikius, interesus ir vykdo visuomenės sveikatos priežiūros nacionalinius ir vietos prioritetus.

 

 

 

Sveikatos ugdymo tikslai ir uždaviniai įsilieja į bendruosius ugdymo tikslus ir uždavinius.

Ugdydami asmenybę ir jos nuostatas, galime sąmoningai tobulinti sveikatą.

 

 

BENDRUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS  DARŽELYJE

 

PRIEMONIŲ PLANAS

 

TIKSLAS

 

– padėti vaikams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su vaikų sveikatą formuojančiais faktoriais: racionaliu dienos režimu, pilnaverte mityba, vaiko fiziniu, higieniniu ugdymu, laikantis higienos reikalavimų.

 

UŽDAVINIAI:

 

 • Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką darželyję, stiprinant ugdytinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius pakenkti sveikatai;
 • Formuoti teisingą ugdytinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;
 • Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią;

 

 1. VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMAS IR APSAUGA

 

El.

Nr.

Turinys Vykdymo

data

Vykdytojai
1 Formuojant  ugdymo (-si) aplinką ir sąlygas būtinas

tinkamų sanitarinių – higieninių sąlygų palaikymas vaikų sveikatinimui užtikrinti:

·         švara grupės patalpose, salėje, aikštelėse, maisto sandėliavimo ir gaminimo patalpose;

·         geras apšvietimas;

·         baldų kokybė;

·         tinkama patalpų oro temperatūra;

·         virtuvėje griežtai laikytis ir sekti gatavos bei žalios produkcijos  laikymo reikalavimų;

·         užtikrinti, kad maisto sandėlyje laikomi  produktai atitiktų realizacijos terminų ir  turėtų kokybę patvirtinančias atžymas.

 

 

Nuolat

 

 

 

 

Nuolat

 

 

nuolat

Pedagogai,

Auklėtojų padėjėjos, Valytoja,

Virtuvės darbuotojai,

Kiemsargis

 

Virtuvės darbuotojai,

 

 

Sandėlininkė,

2 Taikyti profilaktines priemones sergamumui mažinti:

·         kiekvieną metų ketvirtį aptarti vaikų sergamumo bei traumų priežastis;

 

·         konsultuotis su pediatrais ir kitais specialistais;

 

 

·         tėvų švietimas ( informacija tėvų lentose, lankstinukuose, konsultacijos, pokalbiai su tėvais, susirinkimai ;

 

·         priemonių vaikų  sveikatai stiprinti ir saugoti saugumo užtikrinimas (nuolatinė saugumo priežiūra);

 

 

 

 

·         užtikrinti fizinį aktyvumą ne tik salėje, bet ir lauke (sistemingai organizuoti mankštą, kūno kultūros valandėles, pasivaikščiojimus) pagal dienos režimą.

 

 

 

 

·         racionalus dienos režimas;

 

·         pilnavertė mityba;

 

·         tinkamų sąlygų sudarymas palengvinti vaikų socializaciją (adaptacija).

 

·         Po kiekvieno valgio skalauti burną

 

 

 

Kas ketvirtį

 

 

Prireikus

 

 

 

 

Sistemingai

 

 

Nuolat

 

 

 

 

 

 

 

Nuolat

 

 

 

 

 

Nuolat

 

Nuolat

 

 

 

Mokslo metų pradžia

 

 

Slaugytoja.

Auklėtojos.

 

Slaugytoja

 

 

Slsugytoja,

Auklėtojos,

Pavaduotoja ugdymui;

 

Pedagogai,

Slaugytoja,

Direktorė,

Pavaduotoja ugdymui.

 

Pedagodgai;

Slaugytoja,

Tėvai, pavaduotoja ugdymui.

 

 

 

 

Pedagogai, pavaduotoja ugdymui, slaugytoja.

 

 

Pedagogai,

Tėvai.

 

pedagogai

Grūdinimas:

·         grūdinti vaikus pasivaikščiojimų metu (pasivaikščiojimai esant įvairioms oro sąlygoms – nedidelis lietus , vėjas ir pan.- tinkama apranga esant nepalankiam orui);

 

·         grupėse praustis rankas, kojas drungnu vandeniu;

 

 

 

·         vaikščiojimas basomis nelygiu paviršiumi, braidant;

 

 

·         tinkamai (lengviau) rengtis patalpose

 

Nuolat

 

 

 

 

Nuolat

 

 

 

 

vasara

 

 

 

nuolat

Pedagogai;

Slaugytoja,

Pavaduotoja ugdymui,

Tėvai.

 

Pedagogai,

Slaugytoja,

Pavaduotoja ugdymui.

 

Pedagogai,

Tėvai.

 

 

Pedagogai, tėvai

 

3. Instruktuoti darbuotojus:

·         apie vaikų gyvybės ir sveikatos apsaugos darželyje taisyklės;

 

Kas pusmetį

 

 

Pavaduotoja ugdymui,

 

4. Tinkamas ir pilnavertis vaikų maitinimo organizavimas:

·         sudaryti ir patvirtinti perspektyvinius valgiaraščius 10-tadieniui bei suderinti su Vilniaus visuomenės ir sveikatos centru;

·         sudarant valgiaraštį griežtai laikytis vaikams rekomenduojamų riebalų, baltymų, angliavandenių normų ;

·         sekti, kad atitiktų  vaiko amžiaus ypatumus vienkartinė ir paros maisto davinio norma pagal svorį,  ir piniginę išraišką;

·         kiekvienai amžiaus grupei sudaryti maisto išdavimo iš virtuvės grafiką  ir griežtai jo laikytis;

·         gaminant maistą griežtai prisilaikyti visų maisto paruošimo technologijų;

·         virtuvėje sekti gatavos ir žalios produkcijos tinkamą laikymą;

 

slaugytoja
5. Tiriamoji analitinė veikla :

·         Atskleisti kokie veiksniai turi neigiamos įtakos vaikų sveikatai: gyvenimo būdas, ugdymo(-si ) aplinka, šeimos psichosocialinė aplinka.

·         Vaiko socializacija (adaptacija) darželyje.

 

Metų eigoje

 

 

 

I ketvirtis

Slaugytoja,

Pavaduotoja ugdymui

 

 

direktorė

6 Prevencinis darbas su vaikais per šias programas:

·         “Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos programos “ĮVEIKIME KARTU” įgyvendinimas priešmokyklinėje grupėje;

·         Tarptautinės programos “ZIPIO DRAUGAI” įgyvendinimas priešmokyklinėje grupėje, kurios tikslas – pagerinti emocinę vaiko savijautą, padedant jiems įgyti gebėjimų būtinų, norint sėkmingai įveikti socialinius ir emocinius sunkumus ir užtikrinti geresnę emocinę vaikų savijautą.

 

 

 

Metų eigoje

 

 

Auklėtojos

 

7 Sveikatinimo veiklos metodinė pagalba darželio bendruomenės nariams:

 

1.Susirinkimai:

1.1.  Tėvams:

·         Vaiko adaptacija  darželyje;

·         Visavertės mitybos režimas , mitybos įpročių formavimas;

·         Peršalimo ligos ir jų profilaktika

 

 

1.2 Pedagogams:

·         Vaiko sveikatos privalumai ( racionalus dienos režimas, vaiko adaptacija ir jos palengvinimo būdai);

·         Sanitarinių –higieninių reikalavimų, vaikų asmens higienos normų  vykdymo svarba vaiko sveikatai.

 

1.3  Auklėtojų padėjėjoms:

 

·         Geros higienos praktikos taisyklių vykdymo svarba vaiko sveikatai;

·         Vaikų maitinimas ( porcijų dydžiai, stalų serviravimas ir estetiškas maisto pateikimas);

·         Higieninių – sanitarinių taisyklių vykdymas  (grupės patalpų švara, vėdinimas, atitinkama apranga tvarkant patalpas, dalinant maistą) .

 

2.        Straipsniai  tėvų lentose, informaciniai lankstinukai:

 

·         Ką daryti, kad neišugdytume žalingų potraukių? ( patarimai tėvams ir pedagogams)

·         Paplitusios vaikų ligos ir jų profilaktika;

·         Vaikų sveikatą formuojantys faktoriai:

1.      racionalus dienos režimas;

2.      pilnavertė mityba;

3.      vaiko fizinis aktyvumas ir poilsis;

4.      Šeimos psichosocialinė aplinka.

 

8  RVASVT sistemos diegimo ir taikymo auditas Kartą į metus

Balandžio mėnesį

 

RVASVT  metinio tikrinimo darbo grupė, kurios vadovas – Nijolė Pimpienė

9 Statistinių ataskaitų apie vaikų sergamumą rengimas Kiekvieną ketvirtį slaugytoja
10 Bendruomenės veiklos priežiūros pažymų surašymas ir pateikimas įstaigos vadovui Kiekvieną mėnesį Slaugytoja,

Pavaduotoja ugdymui

11 Karšto ir šalto vandens mikrobiologinis tyrimas Gruodžio mėnesį slaugytoja

 

 

 

 

 

 1. BENDRUOMENĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS

 

PLANAS

 

 

El.

Nr.

Priežiūros sritis Priežiūros vykdytojas Priežiūros vykdymo data Atsiskaitymo forma
1 Stebėti, kad visose darželio patalpose būtų švara ir tvarka Slaugytoja Nuolat Tikrinimo pažyma įstaigos vadovui
2 Tikrinti, kad grupėse generalinis valymas būtų atliekamas kiekvieną savaitę Slaugytoja Nuolat Pastabos  grupės darbuotojams
3 Tikrinti, kad būtų plaunami žaislai , pagal higienos normų reikalavimus Slaugytoja Nuolat Pastabos pedagogams
4 Stebėti, kad stalai būtų plaunami prieš kiekvieną maitinimą ir po jo Slaugytoja Nuolat Pastabos auklėtojų padėjėjoms
5 Tikrinti, kad patalynė ir rankšluoščiai būtų keičiami ne rečiau, kaip kas 10 dienų arba esant reikalui Slaugytoja Nuolat Pastabos skalbėjai ir auklėtojų padėjėjos
6 Tikrinti, kad valymo inventorius būtų tinkamai sužymėtas, naudojamas pagal paskirtį ir laikomas tam skirtoje vietoje Slaugytoja Nuolat Pastabos atsakingiems darbuotojams
7 Stebėti, kad patalpos būtų tinkamai vėdinamos ir laiku uždaromi langai prieš vaikams ateinant į grupę Slaugytoja Nuolat Pastabos atsakingiems darbuotojams
8 Stebėti ar tinkamai vykdomos grūdinimo procedūros,

Ar nuolat skalaujama burna po valgio

Slaugytoja,

Pavaduotoja ugdymui

Nuolat Išvados ir rekomendacijos pedagogų pasitarimuose
9 Domėtis vaikų sveikata, jų vystymosi ypatumais ir elgesiu Pedagogai,

Slaugytoja

Nuolat Aptarti pedagogų ir spec. komisijos posėdžiuose
10 Stebėti, kad vaikų dienos režimas atitiktų vaikų amžiaus tarpsnius Pavaduotoja ugdymui,

Slaugytoja

Nuolat Aptarti pedagogų pasitarimuose
11 Stebėti, kad  reglamentuojamos vienkartinės maisto porcijos ir paros raciono tūris, atitiktų nustatytas normas ir grupėse sąžiningai būtų atiduotas vaikams Slaugytoja Nuolat Aptarti auklėtojų padėjėjų pasitarimuose
12 Stebėti, kad būtų prisilaikoma maisto bloko higieninių reikalavimų:

·         maisto ruošimo metu;

·         maisto išdavimo metu

Slaugytoja Nuolat Pastabos atsakingiems darbuotojams
13 Tikrinti ar maisto sandėlyje laikomi produktai turi kokybės pažymėjimą, atitinka realizacijos terminus Slaugytoja Nuolat Pastabos sandėlininkei
14 Stebėti, kad griežtai būtų laikomasi patiekalų gamybos technologijų ir užtikrinama maisto šiluminio apdorojimo temperatūra produkto viduje. slaugytoja Nuolat Pastabos virėjoms
15 Stebėti, kad maisto bloko patalpose nebūtų pašalinių žmonių, o tie kurie gali būti –  privalo tinkamai apsirengti  (chalatą) Slaugytoja,

Direktorė

Nuolat Pastabos pažeidėjams
16 Stebėti, kad maisto bloko patalpos būtų tinkamai valomos:

·         kartą per mėnesį atliekamas generalinis valymas;

·         tinkamai laikomos valymo priemonės, šluostės;

·         esant reikalui sandėliuose ir virtuvėje taikyti apsaugos nuo tarakonų ir graužikų priemones.

Slaugytoja Nuolat Pastabos virtuvės ir sandėlio darbuotojams
17 Tikrinti ar virtuvėje ir maisto sandėlyje teisingai diegiamos RVASVT taisyklės Slaugytoja Nuolat RVASVT

Audito pažyma

18 Stebėti, kad visi darbuotojai kartą metuose pasitikrintų sveikatą Slaugytoja Gruodžio pabaigoj Pastabos pažeidėjams

 

19 Stebėti ar užtikrinamos tinkamos šaldymo temperatūros Slaugytoja Nuolat Pastabos pažeidėjams

 

20 Stebėti ar tinkamai surenkamos, laikomos ir pašalinamos atliekos Slaugytoja Sistemingai Pastabos pažeidėjams

 

 

Kiekvieną ketvirtį, o reikalui esant ir dažniau priežiūros pažymos apie vaikų sveikatinimą ir higienos būklės įvertinimą pateikiamos įstaigos vadovui ir aptariamos direkciniuose pasitarimuose.